Caasaa Haaraa Hojjettoota Mootummaa Naannoo Oromiyaa

Caasaan kun barattoonni keessumaa kan sadarkaa lammaffaa bakka isaan milkaa'ina barnootaan itti argatan muuxannoo wal jijjiiran. naannoo kunuunsuu qabna. Barri haaraa bara diinni ummatoota cunqurfamoo irratti roorrisaa jiru itti jilbeenfachiisamu, hawwii fi fedhiin ummatootaa itti guutamu akka tahuuf hawwii isaa. ABO ShG fi ABO-QC deebinee kaayyoo tokko, heera tokko, sagantaa siyaasaa tokko, caasaa tokko, hooggana tokko, waraana tokko, tarsiimoo qabsoo tokko, tooftaa tokko, imaammata fi qajeelfama tokko jalatti ABO tokkoomsuuf waligaltee irra geenye Saadaasaa 20, 2012 labsuun keenya waan yadatamu dha. Gama biraa tiin, ammaas, barnoota yaroo dheeraa tiin odoo if hin rakkine, kanuma biyya keessaa tiinuu, caasaa warraa keessaan, hujii mootummaa bareedduu argachuun isaaf salphaa ture. Akkaataa Heera Mootummaa Naannoo Oromiyaa Fooyya'ee Bahe Labsii Lak. Poolisiin Oromiyaa kufaatii mootummaa Dargii bara 1983 tiin booda labsii hundeeffama Poolisii Lakk 8/1984 mootummaa yeroo cee'umsaatiin bahee irratti hundaa'ee, bara 1985 sadarkaa komishiiniitti caasaalee poolisii Godinalee 12, Aanaalee 223 fi manneen leenjii Poolisii yeroof turan lama (Adaamaa fi Jimma )qabatee kan hundeeffame yoo ta'u. Bosona Ummataa jechuun". Ta'us, barreeffamoota Afaan Oromoo beeksisa taappeellaa kana keessaafi waajjiroolee mootummaa keessatti hanqinoonni kun nimullatu. Biiroo pablik sarvisii fi Misooma humna nama Oromiyaa August 12, 2018 · Gurma'insi haaraan kun caasaa hangaa gandaa jiru kan ilaalattu fi haala qabatama naannoo keenyaa giddugaleessa kan godhate waan ta'eef yeroo dheeraa kan fudhatees yoo ta'e yeroo gababaa keessaatti ragaa guutuu isiin biraan geenya. Barreeffamni kees, taphichi eenyuun akka taphatamu, yoom akka taphatamu, akkamiin akka taphatamu, maaliif akka taphatamuu faayidaa akkamii jireenya namaa keessatti akka qabu of keessatti haammatu. Mootummaan Naannoo Oromiyaa Rakkoo hawaasummaa hojjettoota mootummaaf fala kennuuf bara kana hojiiwwan gurguddoo hojjettoota abbaa manaa taasisuu danda'u murteessuun hojiin hojjetaa motummaatti abdii horuu hojjetamaa jira. Namni sammuu hubatuu fi ija argu qabu, waan ija namaa duratti, lafa irratti, mul'ataa jiru haaluu hin danda'u. Poolisootni Oromiyaa, milishoonnii Oromiyaa fi Ilmaan Oromoo waraana mootummaa wayyaanee sadarkaa garaagaraa keessatti argamtaan meeshaa waraanaa isin harka jiruu akka hin hiikkanne, yeroo amma kanatti qajeelfama mootummaa EPRDF/TPLF/OPDO irraa isiniif darbuu akka hin fudhanne, sochii warraaqsaa fi hiriiraa uummata Oromoo dura akka hin. Yaa ta'uu malee, bara kana keessatti hanqinni qusannoo biyya kessaa fi gadi bu'iinsi gatii daldala bahii (jijjiirraa gatii meshaalee sadarkaa addunyaa fi xiqqina carraa gabaa daldala bahiirraa kan ka'e) rakkoolee mudatani dha. 2016 22:40 WASHINGTON, DC—Jarmayaan mirga namaaf falmu Amnestii Internaashinaal haala qabatamaa jiru ofii isaa bira ga'ee qorachuu baatuus namoonni 121 du'uu isaanii hanga yoonaa ragaa ka sirnaa hin. Gaaffilee ogeeyyii fayyaa hiikuuf mootummaa naannoo fi federaalaa waliin qindoominaan hojjetamaa jiraachuu hogganaan biirichaa Dooktar Darajjee Dhugumaa fi itti aanaan biirichaa Dooktar Abdulqaadir Galgaloon himaniiru. Kibbaa fi kibba dhiha Oromiyaa Boorana, Gujii, Jimmaa fi godinaalee Oromiyaa biroo keessattis kan raawwatamaa jiru waanuma wal fakkaata dha. ’’labsii’’ jechuun, labsii hojjatoota mootummaa naannoo oromiyaa hundeesuuf bayee labsii 61/94 jechuu. Hojjettoota mootummaa naannichaaf sirreeffamni iskeelii mindaa taasifame [Dhrtvo 01 07 2009]Kaabineen Bulchiinsa Mootummaa Naannoo Oromiyaa wixinee sirreffama iskeelii miindaa hojjetoota mootummaa fi qajeelfama raawwii isaa irratti mari'achuun murtoo dabarse. 17/05/2019. murtii sadarkaa kamittuu argamu, dhiibbaa qaama mootummaa, abbaa taayitaa, ykn qaama biraa kamiyyuurraa bilisa akka ta‟e heerri mootummaa Rippaabilika Dimokiraatawaa Federaalawaa Itoophiyaa fi Heera Mootummaa Naannoo Oromiyaa walduraa duubaan kwt. f fayyadamuun akeeka gaachana ummata oromoo kan ta’e adda bilisummaa oromoo ummata hubachiisuf waadaa gallee jirra. Seenaa, aadaa fi Safuu ummata Oromoo barachuun, beekuun, kabajuu fi. Biyyi Ingilizii akka mallattoo sirna koomon law kan fudhatamutu hoo ta'u. a- Miseensota naannoo takko jiraataniin kan gurmaa`u yoo ta`ee naannoo jiraatanitti. Guyyaa sana dargaggootni naannoo Somaalee poolisii addaa naannichaa fi hojjettoota bulchiinsa gandaan deeggaramanii dhalattoota Oromoo magaalicha keessa jiraatan tumuu eegaluusaanii dubbata. 46/1994 Keewwata 49(3)(a) tiin kan kanatti aanu labsamee jira. Barreeffamni kun Afaan Oromootiin duraan kan hinturreefi bara 1984 as jijjiirama sirna mootummaa wajjin walqabatee naannoo Oromiyaa keessatti Afaan Oromootiin akka barreeffamu ta'ee jira (Samuel, 2010). Chaartarii Lammiilee Biiroo Daldala fi Misooma Gabaa Oromiyaa Amajjii /2005 Finfinnee. Meeshaleen waraanaa fi rasaasnis akkuma kana yartuu ture. ‏‏٢٧٬٩٠١‏ تسجيل إعجاب · يتحدث ‏٤٠٩‏ عن هذا‏. ‏‎Mul'ata Bara 2012tti N/ Oromiyyaatti Dandeetti. Laggasaa tokko ture. Even the regime is continuing violating the rights enshrined in its own constitution of the country that has been worked out by its own experts. Fakkeenyaaf lammiileen Oromoo Oromiyaa keessatti leecalloo (resources) umamaa jirutti dhimma bahanii hojjetanii guddachu danda'u ture. Waliigaltee armaa olii irratti irkachuun, reeyfi Jaarraa Abbaa Gadaa, bakka amma jirurraa, Bitooteessa 07, bara 2013 akka karaa Finfinnee deemee, Bitooteessa 08, bara 2013 Dirree dhawaa seenu. 142/2000, kwt. Injifannoo Qabsoo Qeerroo Oromiyaa(QQO) hanga Masara Mootummaa fi Abshaalummaafi Fayyadamummaa Habashootaa ollaafi naannoo tokko keessa jiraanneerra, sirritti. Keeyyata 2. “Naannoo” jechuun Naannoo Oromiyaa jechuudha. Daangaa biyyoota hundaa kiristaanummaa (s. Kana waan taheef, ummatni Oromoo ilmaan, firaa fi aantee isaa waraana mootummaa, humna poolisaa fi caasaa OPDO keessatti argaman irratti dhiibbaa gochuun of cinaa hiriirsuu irratti jabinaan akka hojjatu ABOn dhaamsa isaa dabarsa. Gama caasaa mootummaatiin immoo Komishinara Komishiinii Poolisii Oromiyaa’ Hogganaa Biiroo Bulchiinsaa fi Nageenya Oromiyaa, Hogganaa Biiroo Daldalaa fi Misooma Gabaa Oromiyaa akkasumaas hanga Pirazidaantii Bulchiinsa Mootummaa Naannoo Oromiyaa tahanii muudamanitti Af-yaa’ii Caffee BMNO tahuun tajaajilanii jiru. Ramaddii hojjettoota manneen hojii mootummaa naannoo Oromiyaa kun hunda caalaa komii ummanni kenninsa tajaajila mootummaa irratti kaasu hundee irraa furuun gamatti qaqqabummaa kenniinsa tajaajila. Barreessitoota ka'aa jiran kanallee sadarkaa biyyoolessaatti ijaaree jajjabeessuufi waajjiraalee meeshaalee barreessuuf gargaaraniin cinaa. Issuu is a digital publishing platform that makes it simple to publish magazines, catalogs, newspapers, books, and more online. Hojiiwwan kanaan walfakkaataan hanga ammaatti hojjetaman milkaa’uu isaanii arginee jirra jedhan. Wal amantaa uumuuf koreen waloo ( taskforce) mootummaa naannoo Oromiyaa, ABO, Raayyaa Ittisaa,fi hayyoota irraa haa ijaaramu. Even the regime is continuing violating the rights enshrined in its own constitution of the country that has been worked out by its own experts. Yaadonni sunis: Tokko ABO keessa sochiin gandaa akka jiruu fi kunimmoo sirrachuu akka qabu. KUTAA TOKKO TUMAALEE WALIIGALAA 1. 2016 22:40 WASHINGTON, DC—Jarmayaan mirga namaaf falmu Amnestii Internaashinaal haala qabatamaa jiru ofii isaa bira ga’ee qorachuu baatuus namoonni 121 du’uu isaanii hanga yoonaa ragaa ka sirnaa hin. Hojjettoota mootummaa naannichaaf sirreeffamni iskeelii mindaa taasifame [Dhrtvo 01 07 2009]Kaabineen Bulchiinsa Mootummaa Naannoo Oromiyaa wixinee sirreffama iskeelii miindaa hojjetoota mootummaa fi qajeelfama raawwii isaa irratti mari'achuun murtoo dabarse. a- Miseensota naannoo takko jiraataniin kan gurmaa`u yoo ta`ee naannoo jiraatanitti. Box 21383-1000 To' annoo Caffee Mootummaa Naannoo. CAFFEE: 03/13/2010 JALA BULTII Bara Haaraa 2011n Baga Isin Gahe!! “Yaadota Mo’ataa Ta’aniifi Injifannoo Caalmaa Nu Goonfachiisuu Danda’an Maddisiisuun Cimee Itti Fufeera” kan jedhu Waajjirri Caffee Mootummaa Naannoo Oromiyaa, Ummata Naannoo Oromiyaa, Oromoota biyya keessaa fi biyya alaa jiraataniifi Saboota, Sablammootaa fi Ummattoota Itoophiyaa maraan Baga Nagaan Ifa Birraa 2011tti. Akkaataa Heera Fooyya'aa Mootummaa Naannoo Oromiyaa Keewwata 49 (3) (a) tiin kan kanatti aanu labsameera. 11/2007Biiroo Industrii fi Misooma magaalaa tiin bahee hojii irra Oolchuuf ulagaalleen miseensa waldaa hojii gamtaa Ijaarsa mana jireenyaa ta`uuf guutuu qaban. Ittiansee dhaabbilee obbooleewwan ADWUI kan biroo keessa jijjiiramni hooggansaa godhamu eegale. Mootummaa naannoo Sumaale Itiyoophiyaas yoo ta'e, gara isattiis buqqaatoonni akka jiran ibsu taree, lakkoofsi buqqaatoota hangam akka ta'e hanga ammaa hinibsine. Hojjettoota Waajjira Pirezidaantii Mootummaa Naannoo Oromiyaa fi hojjattoota manneen hojii dhimmi ilaalluuf mala ragaa funaanuu,bulchuu fi gabaasa raawwii karoora hojii irratti gorsa kennuun hoggansi olaanaa gabaasa yeroo isaa eeggatee fi gahuumsa qabu akka argatu deeggaru. Chaartarii Lammiilee Biiroo Daldala fi Misooma Gabaa Oromiyaa Amajjii /2005 Finfinnee. Yeroon kun jalqaba waggaa haaraa ta'uusaatti, waggaa walii gallee nageenya naannoo keenyaa mirkaneessinee hojii milkaa'aa itti hojjennu akka ta'u hawwii qaban dabarsaniiru. Labsichis lakkoofsa 215/2011 ta'ee kan hojiirra oolu ta'uun ibsameera. Naannoo Iluu Abbaa Booraa irraa achi hambisuun Naqamteen Wallaggatti dabalamuu qofa osoo hin taane handhuura kutaa Wallaggaa taate. Koreen haaraa filatame kunis gaafa Guraandhala 01, 2014 irraa kaasee hojii idilee isaa itti fufee jira. 13 Fakkeenyaaf, Heerri Mootummaa RDFI kwt. Mootummaa Naannoo Oromiyaa" jedhamee waamamuu ni danda'a. Bara 1994 humna ijaaramee walkeessaa Dhiha Oromiyaatti deebi'e keessa J. Giddu gala Oromiyaa fi kaaba Oromiyaa naannoo wallootis lafa Oromoo kaan naannoo Tigraayitti ciruun kan hafe ammoo saba Amaaraa kennitee jirti. 148/2001," jedhamee waamamu ni danda'a. Labsichis lakkoofsa 215/2011 ta'ee kan hojiirra oolu ta'uun ibsameera. Qabsoo Bilisummaa Oromoo Waan Darbe, Ammaa fi Egeree (Ta'uumalaa) Adooleesaa 25 bara 2016 Dhugabaasa Dhuguumaa "Dima hin tuffatin, guddiftees sodaa dhaan lafa ofiitti hin dhiphisin" (Kaayyoo Naamusaa fi Sansakkaa Qeerroo Bilisumaa Oromoo Ebla 2012 irra deebi'e Haaromfamee fuula 9 irratti) (Barreeffannoo kana guutuu isaa as tuqxanii banachuu dandeeyssu! >>> Qabsoo Bilisummaa Oromoo Waan. Falmaa diinaa wajjin godhamuu haga walakkeessa bara 1993 itti fufuun of ijaaruuf humna daangaa Sudaanii fi Itophiyatti bahee waliin ture. Mootummaa Naannichaatiin ni Muudama. Keeyyata 2. Namootni ajjeefaman kunneen dhukaasa qaama nageenyaan finciltoota naannoo waajjira olaanaa Humna waraanaa taa'uun gaaffii mootummaa siivilii gaafatan irratti banameeni. "Hojjetaan Mootummaa dandeettii,beekumsa,gahuumsaafi naamusa qabuun dorgommiidhaan ramadamaa jira. Ta'us, barreeffamoota Afaan Oromoo beeksisa taappeellaa kana keessaafi waajjiroolee mootummaa keessatti hanqinoonni kun nimullatu. Bulchiinsi mootummaa naannoo Oromiyaa dargaggoota naanniichaatiiif carra hojii uumuuf jechaa bakka omisha albuudaa galtee Simiintoo ta'aan warshaalee fi abbootii qabeenya harka fudhee dargaggootaaf akka kenne beeksiisa tureera Warshaaleen Simiintoo tibbaana marii mootummaa naanniichaa wajjiin gaggeessaniin bakkeewwaan omisha albuudaa galtee Simiintoo harka isaaniitti akka deebifataniiru. KORRI QINDEESSAA WARRAAQSA UMMATA OROMOO (KQWUO) qabsaa'ota QEERROO, hayyoota, qonnaan bultoota, barattoota Yunivarsitii, hojjattoota mootummaa N/Oromiyaa, fi daldaltoota Oromoo irraa walitti dhufuun Fulbaana, bara 2011 Oromiyaa keessatti hundeeffame. Biiroo pablik sarvisii fi Misooma humna nama Oromiyaa. Barreeffamni kun Afaan Oromootiin duraan kan hinturreefi bara 1984 as jijjiirama sirna mootummaa wajjin walqabatee naannoo Oromiyaa keessatti Afaan Oromootiin akka barreeffamu ta’ee jira (Samuel, 2010). Barri haaraa bara diinni ummatoota cunqurfamoo irratti roorrisaa jiru itti jilbeenfachiisamu, hawwii fi fedhiin. ' Waan akkasii yaaddee ykn dubbattee beekta taʼa. Mul'ata Bara 2012tti N/ Oromiyyaatti Dandeetti. Jijjiirama akka naannoo fi biyyaatti jalqabame itti fufsiisuuf hooggansi adda durummaan sochoo'uu qaba Baay’inaan Dubbifame Baay’inaan Dubbifame Hojjettoota mootummaa naannichaaf sirreeffamni iskeelii mindaa taasifame. Haaroomsa kanaan caasaa mootummaa keessas, miseensoota kaabinee mootummoolee feedaraalaa fi naannoolee kaassee hanga gandatti jijjiirama hooggansaa. Easily share your publications and get them in front of Issuu's. Sochiin keenya fi gaaffiin keenya kan haqaa waan tahaniif humni Qeerroo Bilisummaa Oromoo caasaa isaa guutummaa Oromiyaa keessatti diriirfatee sochii kana adda durummaan erga gaggeessuu eegalee waggoota lama gahee jira. Haala amma jirru keessatti osoo diinni raajii wayiitiin aangoo irraa bu'e jedhamee, caasaa ititaa Oromiyaa ittiin toyattan harkaa hin qabdani. Haa tahu malee ilmaan ummataa har'as sababa adda addaan mooraa qabsootti kan hin makamiin ni jiru. Mootummaa Naannoo Oromiyaa lakk. Oromoon Mootummaa Oromiyaa keessattuu akka baay'ina isaatti hin qacharamne. ‏‏٢٧٬٩٠١‏ تسجيل إعجاب · يتحدث ‏٤٠٩‏ عن هذا‏. Haala yeroo ilaalchisuun ibsa ejjennoo mootummaa naannichaa Biiroon Dhimmoota Koominikeeshinii Mootummaa Naannoo Oromiyaa qopheesse guutun kinooti. CAFFEE: 03/13/2010 JALA BULTII Bara Haaraa 2011n Baga Isin Gahe!! “Yaadota Mo’ataa Ta’aniifi Injifannoo Caalmaa Nu Goonfachiisuu Danda’an Maddisiisuun Cimee Itti Fufeera” kan jedhu Waajjirri Caffee Mootummaa Naannoo Oromiyaa, Ummata Naannoo Oromiyaa, Oromoota biyya keessaa fi biyya alaa jiraataniifi Saboota, Sablammootaa fi Ummattoota Itoophiyaa maraan Baga Nagaan Ifa Birraa 2011tti. KHR-ABO walgahii isaa dhaabbataa Fulbaana 1 irraa kaasee hanga Fulbaana 11, bara 2016tti gaggeeffachuun, gabaasaa dameelee dhageeffatee rakkoolee mumul'ataniif furmaataa fi qajeelfama eega akeekeen booda, haala qabsoo bilisummaa Oromoo fi walabummaa Oromiyaa, haala mootummaa faashistii Wayyaanee, haala sochiilee farra-faashistii wayyaanee; kan naannoo ummata Amaaraa (Gondor, Goojjamii fi. ‏‎Biiroo pablik sarvisii fi Misooma humna nama Oromiyaa‎‏. Injifannoo Qabsoo Qeerroo Oromiyaa(QQO) hanga Masara Mootummaa fi Abshaalummaafi Fayyadamummaa Habashootaa ollaafi naannoo tokko keessa jiraanneerra, sirritti. Carraa kanaaniis Caffeen kabajamaan pireezidaantii mootummaa Naannoo Oromiyaa ta'ee akkaan tajaajilu ergama naa kennuusaatiif nan galateeffadha. finfine is the central and integral part of oromia The authoritarian regime of TPLF-EPRDF in Ethiopia has continued reversing some rights achieved by the Oromo people's struggle. Kaayyoon heera Federaalaa inni guddaan aangoo fi itti gaafatamummaa qaamolee mootummaa adda addaa daangessuu, mirgoota bu uuraa fi bilisummaa lammiilee murteessuu yoo ta u, kaayyoon heera naannoo immoo aangoo fi ittigaafatamummaa qaamolee mootummaa adda addaa naannicha keessatti argaman daangessuu, mirgoota bu uuraa fi bilisummaa ummattoonni. Haa ta'u malee, jijjirama gurguddoo manneen murtii Oromiyaa keessatti gaggeeffamaa jiru irra kan madde kanaan dura adeemsa KTAS jalatti Abukaatoo ittisaa jedhamuun kan waamama ture caasaa haaraa hojjetamen gurmaa`iinsa isaa gara waajjiraatti ol guddisuudhan waajjira deeggarsaa fi hubannoo seera akka ta'u taasifameera. Ragaalee qaamolee mootummaa irraa kennaman keessattuu bulchiinsa gandaa, mana qopheessaa, waajjira lafaa fi eegumsa naannoo, hospitaalota, mana yaalaa fi kkf qulqullina hin qabne fi yeroo baay’ee soba kan ta’an xiyyeeffannoon itti kennamee qulqulleessuu irra fayidaa hin malleef fudhachuun murtii kennuu. I have devoted a significant portion of my time to break the merciless law of silence that surrounded an organized criminal group, a villain's club and highly skilled professional criminals that call themselves a Liberation Front. OROMIA (Ibsa ABO) Qabsoo Bilisummaa Oromoo Rarraga Bilisummaa Dhaqqabee Jiru Xumura Itti Gochuun Dirqama Oromoo Maraa Ti Posted by Gishe Abdi Wako on October 7, 2016 Posted in: Uncategorized. Poolisiin Oromiyaa kufaatii mootummaa Dargii bara 1983 tiin booda labsii hundeeffama Poolisii Lakk 8/1984 mootummaa yeroo cee'umsaatiin bahee irratti hundaa'ee, bara 1985 sadarkaa komishiiniitti caasaalee poolisii Godinalee 12, Aanaalee 223 fi manneen leenjii Poolisii yeroof turan lama (Adaamaa fi Jimma )qabatee kan hundeeffame yoo ta'u. Ibsa hubannoof: Kun lola Oromoo fi Oromiyaa dadhabsiisuuf godhamu; ABO: Kaayyoo, Wareegamaa fi Galma; Bosonaa Gara UNtti: Adeemsa TPLF Waggaa 26; BARRI KUN BARA OROMOO FI OROMIYAAN MILKAAWAN HAA TAHU; DHIIGNI QEERROO KAARDII UMMATA ITTIIN SOSSOBANII MITI! Waliigaltee Dadhabbii Malee Gatii Hin Qabne; Gadaa. tiinuu, caasaa warraa keessaan, hujii mootummaa bareedduu argachuun isaaf salphaa ture. ‏‏٢٧٬٩٠١‏ تسجيل إعجاب · يتحدث ‏٤٠٩‏ عن هذا‏. Yaadonni sunis: Tokko ABO keessa sochiin gandaa akka jiruu fi kunimmoo sirrachuu akka qabu. Tarsiimoon biyya alaa Ameerikaas ta'e kan, Awuroppaa, nagaa, dimokiraasfi kabajamuu mirga dhala namaa dura kan dhimmaniif tasggabbiin naannoo akka jiraatu. Murni har'a aangoo mootummaa Itoophiyaa harkaa qabu Wayyaaneen (TPLF) waggoota 25 dabraniif kan inni ittiin hawaasa Addunyaatti kijibaa jiraate sirna Mootummaa Federaalawaa fi Dimokiraatawaa tahe diriirsee Ummatootni hundi akka naannoo naannoo isaaniitti aangoo ofiin of bulchuu qabaatan taasiseetin jira kan jedhu ture. hirmaattonni MHG beekumsaafi dandeettiiwan sirna nyaataa haaraa akka horatan barnooticha jajjabeessuuf qophaa’e. 31/01/2019 "Hojjetaan Mootummaa dandeettii,beekumsa,gahuumsaafi naamusa qabuun dorgommiidhaan ramadamaa jira. Biyyi Ingilizii akka mallattoo sirna koomon law kan fudhatamutu hoo ta'u. Labsiin hojjettoota mootummaa naannoo Oromiyaa lakkoofsi 61/1994 akka foyya'etti irra deebiidhaan foyyeessuuf bahe marii bal'aan erga irratti taasifameen booda Caaffeen wixinicha raggaasee jira. Hawaasa Oromo Las Vegas, waggaa lamaan dhufaniif gaggeesitoota keessan taanee akka isin tajaajilluuf nu filachuu keessaniif gammachuu guddaatu nutti dhagahama. "Mootummaa Naannoo" jechuun Mootummaa Naannoo Oromiyaa jechuudha. Labsichis lakkoofsa 215/2011 ta'ee kan hojiirra oolu ta'uun ibsameera. Kumkummee Sirbaa Irraa. Hojii yammuu jennu ammoo magaalota Oromiyaa-rra naanna'anii maallaqa funaanuu dhuwwaa utuu hin ta'iin Oromiyaa keessatti caasaa waraanaa, ijaarsa dhaabaa (cells), caasaa tikaa, fi kkf, biyya alaatti ammoo gama diploomaasiitiin biyyoota adda addaa quunnamuun QBOf fira, mararfannoo fi deggersa horuu, ummata keenya hidhamaa, dararamaa fi. Hojiiwwan kanaan walfakkaataan hanga ammaatti hojjetaman milkaa'uu isaanii arginee jirra jedhan. Kanarratti mootummaa naannoo Oromiyaa ijaarsa amma jalqabeefi waajjiroolee dhimma afaaniif seenaa Oromoo ilaallaturratti ogeeyyii hojicha gitan ramaduufi xiyyeeffannoo guddaa kennee hojjechuuti qaba. #update #Lammaa_Magarsaa "Sababii walitti bu'uu hin malleen ummanni akka walitti bu'u warreen barbaadan waan jiraniif, of eeggannoon taasifamuu qaba"jedhan preezdaantin bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa Dooktarri kabajaa Lammaa Magarsaan. Baga waggaa haaraa geessan jechaa, waggaan haaraa 2014 bara ummatni Oromoo bittaa abbaa irrummaa irra aanee bilisummaa isaa fi walabummaa biyyaa itti gonfatu akka tahuuf ABOn hawwaaf. Gabaa horii fooyyesuudhaaf mootummaa fi dhaabbileen miti-mootummaa ummata Booran deeggaruu malu. Hagayya 22, 2019 Ibsii Ministeera Barnootaa Baase Maal Jedha ? Ibsi Ministeera Barnootaa Rood map yookiin Sagantaa haarawa jechuun baasee keessatti Qormaanni kutaa saddettaffa kan sadarkaa Federaaliin kennamu jedhamee ibsame dogogoraa fi kan sirri hin taane ta’u Biroon Barnoota Oromiyaa beeksisee jra. "Hojjetaan Mootummaa dandeettii,beekumsa,gahuumsaafi naamusa qabuun dorgommiidhaan ramadamaa jira. CAFFEE: 03/13/2010 JALA BULTII Bara Haaraa 2011n Baga Isin Gahe!! “Yaadota Mo’ataa Ta’aniifi Injifannoo Caalmaa Nu Goonfachiisuu Danda’an Maddisiisuun Cimee Itti Fufeera” kan jedhu Waajjirri Caffee Mootummaa Naannoo Oromiyaa, Ummata Naannoo Oromiyaa, Oromoota biyya keessaa fi biyya alaa jiraataniifi Saboota, Sablammootaa fi Ummattoota Itoophiyaa maraan Baga Nagaan Ifa Birraa 2011tti. Ibsa hubannoof: Kun lola Oromoo fi Oromiyaa dadhabsiisuuf godhamu; ABO: Kaayyoo, Wareegamaa fi Galma; Bosonaa Gara UNtti: Adeemsa TPLF Waggaa 26; BARRI KUN BARA OROMOO FI OROMIYAAN MILKAAWAN HAA TAHU; DHIIGNI QEERROO KAARDII UMMATA ITTIIN SOSSOBANII MITI! Waliigaltee Dadhabbii Malee Gatii Hin Qabne; Gadaa. Waggaan haaraa kunis waggaa ummatni Oromoo bittaa alagaa of irraa kuffisee bilisummaa fi walabummaa biyyaa isaa qabsoo isaatiin itti gonfatu akka tahu, akkasumas diinni ummatoota cunqurfamoo irratti roorrisaa jiru itti jilbeenfachiisamee, hawwii fi fedhiin ummatootaa itti guutamu akka tahu ABOn hawwa. Tapha aadaa naannoo keetti taphatamu tokko, maatii kee yookaan maanguddoo naannoo keetii gaafachuun barreeffama tokko qopheessi. ''labsii'' jechuun, labsii hojjatoota mootummaa naannoo oromiyaa hundeesuuf bayee labsii 61/94 jechuu. Jaarmayaa jabaa miliyoonota dammaqan kana hiriirsee seenaa hojjechuuf irree gahaa qabu ijaaruutti hin jirtani. Sagantichi hoggansa olaanoo federaalaa fi. CAFFEE: 03/13/2010 JALA BULTII Bara Haaraa 2011n Baga Isin Gahe!! "Yaadota Mo'ataa Ta'aniifi Injifannoo Caalmaa Nu Goonfachiisuu Danda'an Maddisiisuun Cimee Itti Fufeera" kan jedhu Waajjirri Caffee Mootummaa Naannoo Oromiyaa, Ummata Naannoo Oromiyaa, Oromoota biyya keessaa fi biyya alaa jiraataniifi Saboota, Sablammootaa fi Ummattoota Itoophiyaa maraan Baga Nagaan Ifa Birraa 2011tti. Yaya Beshir (Boruu Barraaqaa, Dubbataa ABO duraanii irraa) Obbo Daawud Ibsaa, hogganaa Adda Bilisummaa Oromoo Obbo Leencoo Lataa, hogganaa Adda Dimokraatawaa Oromoo Obbo Abbaa Nagaa Jaarraa, hogganaa Adda Bilisummaa Oromoo Tokkoomee Janaraal Kamaal Galchuu, hogganaa Kallacha Walabummaa Oromiyaa Nageenyi jaallummaa haa dursu. Seenaa, aadaa fi Safuu ummata Oromoo barachuun, beekuun, kabajuu fi. Bara 1994 humna ijaaramee walkeessaa Dhiha Oromiyaatti deebi'e keessa J. Lammiileen hundinuu naannoo naannoo isaanii keessatti mirga hojjetanii guddachuu kan dhiibbaa kamiyyuu irraa walaba tahe argachuu qabu ture. “Naannoo” jechuun Naannoo Oromiyaa jechuudha. Short Video Clip - Jen and Josh: the American Peace-Corps volunteers who witnessed the TPLF regime's Ambo Massacre of April 30, 2014, and the crackdown on nonviolent Oromo students protesting against the Addis Ababa Master Plan to annex land from the State of Oromiyaa and evict millions of Oromo farmers from their ancestral homeland in. Laggasaa tokko ture. Meeshaleen waraanaa fi rasaasnis akkuma kana yartuu ture. naannoo Oromiyaa Heeraa Mootummaa Ce'umsaa naannichaaf bara 1985 kan hundeeffame yoo ta'u 6 Waajjirri kun bara 1985 labsii Caffeen tumeen 7 tajaajila abbaa alangummaa uummata 3 Sirni seera biyyoota kanas adda adda. DhDUOn dhuma bara 2008 irratti of qooratee hooggantoota isaa fi mootummaa naannoo Oromiyaa jijjiire. Fakkeenyaaf lammiileen Oromoo Oromiyaa keessatti leecalloo (resources) umamaa jirutti dhimma bahanii hojjetanii guddachu danda'u ture. Namootni ajjeefaman kunneen dhukaasa qaama nageenyaan finciltoota naannoo waajjira olaanaa Humna waraanaa taa'uun gaaffii mootummaa siivilii gaafatan irratti banameeni. Poolisiin Oromiyaa kufaatii mootummaa Dargii bara 1983 tiin booda labsii hundeeffama Poolisii Lakk 8/1984 mootummaa yeroo cee'umsaatiin bahee irratti hundaa'ee, bara 1985 sadarkaa komishiiniitti caasaalee poolisii Godinalee 12, Aanaalee 223 fi manneen leenjii Poolisii yeroof turan lama (Adaamaa fi Jimma )qabatee kan hundeeffame yoo ta'u. Job details for Qindeessaa, Unitii Deelivarii(DU) vacancy at Ethiopian Agricultural Transformation Agency (ATA) in Addis Ababa, Addis Ababa, Ethiopia. Onkoloolessa 16,2016/ Akkuma beekamu sochiin naannoo kibbaa jiru daran jabaa kan tahe mootummaa Wayyaanee dura dhaabbachuudhaan FXG Oromiyaa keessatti egalee jiru deggeruun fincila itti fufanii jiru. Naannoo itti awwaalamuttiis toyannaan qabrii isaa, akkasumatti, kan mootummaa tahu, irratti waliif gallee jira. Wal amantaa uumuuf koreen waloo ( taskforce) mootummaa naannoo Oromiyaa, ABO, Raayyaa Ittisaa,fi hayyoota irraa haa ijaaramu. Oromo Parliamentarians Council call for Oromo-Nederland's speaking to Panel discussions by Marta Abebe Fite Ethiopia offers India farmland, 40 percent the size of Punjab (Lead) Jaaraa 21faa keessa Millioon 50 harka Millioona 5 jalatii gabroomuu hin feenuu!!. 79(2) fi kwt. Half-hour broadcasts in Afaan Oromoo of news, interviews with newsmakers, features about culture, health, youth, politics, agriculture, development and sports on Monday through Friday evenings at 8:30 in Ethiopia and Eritrea. Haala Yeroo Irratti Ibsa Qeerroo Bilisummaa Oromoo. 4) Caasaan Biirichaafi sadarkaan mindaa Biirichaan qophaa'ee Pireezidaantii Bulchiinsa Mootummaa Naanni chaatiin Mana Maree Bulchiinsa Naannichaaf dhihaatee murtaa'uu dhaan hojiirra oola. Ragaalee qaamolee mootummaa irraa kennaman keessattuu bulchiinsa gandaa, mana qopheessaa, waajjira lafaa fi eegumsa naannoo, hospitaalota, mana yaalaa fi kkf qulqullina hin qabne fi yeroo baay’ee soba kan ta’an xiyyeeffannoon itti kennamee qulqulleessuu irra fayidaa hin malleef fudhachuun murtii kennuu. Erga Labsiin Yeroo hatattamaa kun labsamee as haala adda ta'een biyyattiin humna loltuu jalatti akka kuftu taasisee, caasaa tikaan gargaaramuun "biyyattii bulchaan jira" kan jedhu mootummaan giddugaleessaa sagaleen isaa dhabamee warri naannoo immoo sagalee olkaafatanii yeroo hunda halaakuun waan barame miti, tasumaa keessummaadha. ‏‎Mul'ata Bara 2012tti N/ Oromiyyaatti Dandeetti. 3) Maastar Pilaaniin kun haaraa haa jedhamu malee akkuma isa amma duraa san magaalaan Finfinnee tajaajila bishaanii Oromiyaa keessaa ( Gafarsa, Laga Daadhii, Qaallitti) irraa argatti jedha. Even the regime is continuing violating the rights enshrined in its own constitution of the country that has been worked out by its own experts. Bosona Mootummaa jechuun” bosoma naannoo Oromiyaa keessatti argamu ta’ee kanaan dura kan daangeffamee fi kan hin daangeffamiin , kunis bosona lafa muka ixaanaa, muka haphee, laaftoo sululaa, shimala gammoojjii, leemana, bosona laga qarqaraa fi kan kana fakkaatu dabalata. Laggasaa tokko ture. Akkasumas, maqaa Structural adjustment jedhuun caasaa mootummaa gita bittuu Amaaraa duraanii diiganii kan gita bittuu Tigraayi ijaaruuf gargaarsa guuraa turan. Hojjettoota mootummaa naannichaaf sirreeffamni iskeelii mindaa taasifame [Dhrtvo 01 07 2009]Kaabineen Bulchiinsa Mootummaa Naannoo Oromiyaa wixinee sirreffama iskeelii miindaa hojjetoota mootummaa fi qajeelfama raawwii isaa irratti mari'achuun murtoo dabarse. a- Miseensota naannoo takko jiraataniin kan gurmaa`u yoo ta`ee naannoo jiraatanitti. Apply now on ethiojobs. Ibsa Walgahii Gumii Sabaa Adda Bilisummaa Oromoo Ibsa Walgahii Gumii Sabaa Adda Bilisummaa Oromoo Gumiin Sabaa Adda Bilisummaa Oromoo haala Dhaaba ABO fi waliigala Qabsoo Bilisummaa Oromoo yeroo ammaa irratti kan xiyyeeffate walgahii hatattamaa Gurraandhala 27, 2016 gaggeeffatee milkiidhaan xumuratee jira. Bosona Mootummaa jechuun" bosoma naannoo Oromiyaa keessatti argamu ta'ee kanaan dura kan daangeffamee fi kan hin daangeffamiin , kunis bosona lafa muka ixaanaa, muka haphee, laaftoo sululaa, shimala gammoojjii, leemana, bosona laga qarqaraa fi kan kana fakkaatu dabalata. "Dr Biqilaa Hurrisaa Manneen hojii gurmaa'insa haaraan. Mana hidhaa keessatti ijoollee Oromoo akkuma koo ABO barbaacha bahanii mootummaa Shaabiyaan butamanii TPDMtti kennaman 16 gahan, akkuma kiyya miseensa TPDM tahuu didan arge. Chaartariin lammiilee waliigaltee mana hojii mootummaa tokkoo fi dhimmamtoota ykn lammiilee fayyadamtoota tajaajila mana hojii sana gidduutti tajaajila lammiileen mana hojichaa irraa argachuu qaban ilaalchisee waadaa taasifamu dha. KHR-ABO walgahii isaa dhaabbataa Fulbaana 1 irraa kaasee hanga Fulbaana 11, bara 2016tti gaggeeffachuun, gabaasaa dameelee dhageeffatee rakkoolee mumul'ataniif furmaataa fi qajeelfama eega akeekeen booda, haala qabsoo bilisummaa Oromoo fi walabummaa Oromiyaa, haala mootummaa faashistii Wayyaanee, haala sochiilee farra-faashistii wayyaanee; kan naannoo ummata Amaaraa (Gondor, Goojjamii fi. Mata Duree Gabaaba Labsiin kun "Labsii Abbaa Taayitaa Galiiwwan Mootummaa Naannoo Oromiyaa Hundeessuuf Bahe Lak. Guddina dinagdee biyyaafi keessatti ekisteenshinii naannoo sirna qonna Raawwii karoora hojii dameelee dinagdee lafa qabisiisuuf humna raawwachiisummaa hojjettoota misoomaa naannoo Oromiyaa jioota jahan darbanii cimsuufi dhiyeessii sirna kanaaf barbaachisan (Walgaii idilee 5ffaa waggaa 2ffaa bara hojii 5ffaa Caffee Oromiyaatiif kan dhiyaate. OBN Amajjii 23, 2011 - Ramaddiin hojjettoota Mootummaa Naannoo Oromiyaa muuxannoo fi barnoota qofaan otoo hin taane gahumsaa fi naamusa hojjetaarratti kan hundaa'e jedhan Hoogganaan Biiroo. CAFFEE: 03/13/2010 JALA BULTII Bara Haaraa 2011n Baga Isin Gahe!! "Yaadota Mo'ataa Ta'aniifi Injifannoo Caalmaa Nu Goonfachiisuu Danda'an Maddisiisuun Cimee Itti Fufeera" kan jedhu Waajjirri Caffee Mootummaa Naannoo Oromiyaa, Ummata Naannoo Oromiyaa, Oromoota biyya keessaa fi biyya alaa jiraataniifi Saboota, Sablammootaa fi Ummattoota Itoophiyaa maraan Baga Nagaan Ifa Birraa 2011tti. Naannoo adda addaattis wanni ta'e kanuma fakkaata. Oct 8, 2018 Caffeen mootummaa naannoo Oromiyaa labsii gurmaa’inaa haaraa qaamolee raawwachiiftuu mootummaa naannoo Oromiyaa irra deebidhaan gurmeessu, aangoo fi hojii isaanii murteessuuf bahe raggaasise. 31/01/2019 "Hojjetaan Mootummaa dandeettii,beekumsa,gahuumsaafi naamusa qabuun dorgommiidhaan ramadamaa jira. At least 97 people were killed and hundreds more injured when Ethiopian security forces fired live bullets at peaceful protesters across Oromia region over the weekend, according to credible sources who spoke to Amnesty International. OBN Amajjii 23, 2011 - Ramaddiin hojjettoota Mootummaa Naannoo Oromiyaa muuxannoo fi barnoota qofaan otoo hin taane gahumsaa fi naamusa hojjetaarratti kan hundaa’e jedhan Hoogganaan Biiroo. Daawud ibsaa, GUDDATAA SHUBEE ilmaa Horroo qofa waan ta'eef caasaa kana keessaa fuudhee Keniyaa irraan Hoolaand galchee, Qeerroo forjiidii tika wayyaaneen too'atamu hojjechisaa jira. Bara 1977 keessa Baaroon murna kutaa harargee keessatti qabsoo hidhannoo geggeessaa turetti gootummaan makame. Yaya Beshir (Boruu Barraaqaa, Dubbataa ABO duraanii irraa) Obbo Daawud Ibsaa, hogganaa Adda Bilisummaa Oromoo Obbo Leencoo Lataa, hogganaa Adda Dimokraatawaa Oromoo Obbo Abbaa Nagaa Jaarraa, hogganaa Adda Bilisummaa Oromoo Tokkoomee Janaraal Kamaal Galchuu, hogganaa Kallacha Walabummaa Oromiyaa Nageenyi jaallummaa haa dursu. Box 21383-1000 To' annoo Caffee Mootummaa Naannoo. Ramaddii hojjettoota manneen hojii mootummaa naannoo Oromiyaa kun hunda caalaa komii ummanni kenninsa tajaajila mootummaa irratti kaasu hundee irraa furuun gamatti qaqqabummaa kenniinsa tajaajila. Gaafa Hagayyaa 27, bara 2017 sirna eebba siidichaa irratti argamuun kan haasawa dhageessisan, prezidaantiin bulchiinsa naannoo Oromiyaa, Obbo Lammaa Magarsaa, ayyaanota Oromoo kabajamoo keessaa tokko ka tahe sirna irreechaa bara dabree irratti dhuminsi dhaqqabe hedduu gaddisiisaa hin dagatamne ta'uu isaa ibsanii, dhumninsa lammiwwanii fi. Issuu is a digital publishing platform that makes it simple to publish magazines, catalogs, newspapers, books, and more online. Yeroon kun jalqaba waggaa haaraa akkuma ta’uusaatti waggaa waliigallee nagaa naannoo keenyaa mirkaneessinee hojii milkaa’aa itti hojjannu akka nuuf ta’u hawwiin qabuun ibsa. a- Miseensota naannoo takko jiraataniin kan gurmaa`u yoo ta`ee naannoo jiraatanitti. mootummaa si'ataafi bu'a qabeessa gochuu keessatti gumaacha ol'aanaa qabaata jedhamee wixinee qophaa'e irratti gadi fageenyaan mari'atee jira. Abbootiin seeraas sababa hanqina dandeettii fi badii. VOA Afaan Oromoo, Washington, District of Columbia. Ragaalee qaamolee mootummaa irraa kennaman keessattuu bulchiinsa gandaa, mana qopheessaa, waajjira lafaa fi eegumsa naannoo, hospitaalota, mana yaalaa fi kkf qulqullina hin qabne fi yeroo baay'ee soba kan ta'an xiyyeeffannoon itti kennamee qulqulleessuu irra fayidaa hin malleef fudhachuun murtii kennuu. Half-hour broadcasts in Afaan Oromoo of news, interviews with newsmakers, features about culture, health, youth, politics, agriculture, development and sports on Monday through Friday evenings at 8:30 in Ethiopia and Eritrea. Mootummaa Naannoo Oromiyaa” jedhamee waamamuu ni danda’a. Ebla 30, 2017 Abdii Boruutiin Finfinnee (Google) Dhiyoo kana faayidaa addaa naannoon Oromiyaa Finfinneerraa qabu ilaalchisee mootummaan Wayyaanee labsii mata dureen isaa “የኦሮሚያክልል በፊንፊኔ/አዲስ አበባ ላይያለውን ሕገ–መንግስታዊ ልዩጥቅም ለመወሰን የወጣ አዋጅ” jedhu baasuun ni yaadatama. Wanni ani asitti kaasuu barbaade qabeenyi Oromiyaa dhuunfannaa mootummaa naannoo Oromiyaa jala waan hin jirreef, hanga wanti kun hin jijjiramnetti Lammaan faan hamma fedhanis yoo wixxifatan rakkoo hoji dhabdummaa furuuf madda galii argachuu hin dandayan. “Naannoo” jechuun Naannoo Oromiyaa jechuudha. Naannoo itti awwaalamuttiis toyannaan qabrii isaa, akkasumatti, kan mootummaa tahu, irratti waliif gallee jira. 31 jalatti sababootni abbaan seeraa tokko hojii abbaa seerummaarraa itti ka'uu danbii. Gaaffilee ogeeyyii fayyaa hiikuuf mootummaa naannoo fi federaalaa waliin qindoominaan hojjetamaa jiraachuu hogganaan biirichaa Dooktar Darajjee Dhugumaa fi itti aanaan biirichaa Dooktar Abdulqaadir Galgaloon himaniiru. Finciltootni qaama nageenyaatu dhukaasa nurratti bane jechuun yommuu yoo himatan humni waraanaa ammoo garee adda hin baane jedhutti quba qabaa jira. Short Video Clip - Jen and Josh: the American Peace-Corps volunteers who witnessed the TPLF regime's Ambo Massacre of April 30, 2014, and the crackdown on nonviolent Oromo students protesting against the Addis Ababa Master Plan to annex land from the State of Oromiyaa and evict millions of Oromo farmers from their ancestral homeland in. Sirna gabrummaa Impaayerattii keessatti diriirseen Ummatoota biyyattii keessaa addatti ammoo akka diina innikkaatti kan lakkaaye Ummata Oromoo cunqursaa suukaneessaaf kan affeere mootummaan wayyaanee TPLF, sochii ummanni kun mirga isaa kabajchiifatuuf taasisaa jiru dhaamsuuf tarkaanfii farrummaa fi shira cubbamaa xaxuun aadaa-amala isaa tahuu waggoonni kurna lamaan dabran ni mirkaneessu. "Hojjetaan Mootummaa dandeettii,beekumsa,gahuumsaafi naamusa qabuun dorgommiidhaan ramadamaa jira. 61/1994 akkuma jirutti ta'ee. DhDUOn dhuma bara 2008 irratti of qooratee hooggantoota isaa fi mootummaa naannoo Oromiyaa jijjiire. Ittiansee dhaabbilee obbooleewwan ADWUI kan biroo keessa jijjiiramni hooggansaa godhamu eegale. Uummanni magaalaa Naqamtees guyyaa keessaa naannoo sa:a 11 iirraa kaasuun guutummaan guutuutti suuqii cufuun ,taaksiin akkasumas konkolaataan kam iyyuu karaarra akka hin deemneef walii galteedhaan murteessuun jibba mootummaa Wayyaaneef qaban mullisanii jiru. Mootummaa otontoree kufaatiin isaa kan hin hafne tahuun mirkanaawe kun, humnatti dabalee eebbaa fi arjoomina biyyoota dhihaatiin hokkolaa bittaa isaa dheereffatuuf. Biyyoonni lixaa haala kana keessatti, mootummaa Itoophiyaa akka qabsoo karaa nagaas ta'e hindhannoo akka hinkufine barbaadu. Hawaasa Oromoo naannoo Oromiyaa jiru mara haala mijataa ta'eef bakka barbaachisutti carraa argannetti fayyadamuun afaaniin,waallee warraaqsan,barruulee warraaqsa fi k. Oromoon Oromiyaa keessa jiru, akka Istaatiskii federaalaatti, parsantii gara 90 ti. Half-hour broadcasts in Afaan Oromoo of news, interviews with newsmakers, features about culture, health, youth, politics, agriculture, development and sports on Monday through Friday evenings at 8:30 in Ethiopia and Eritrea. Wareegama, hidhaa, ajjeechaa fi ukkaamsaa , samicha, lafa irraa buqqa'uu fi walumaa gala gabrummaa waggootii dhibbaa ol darban ummta Oromoo irra gahe xumura itti gochuuf sochiin warraaqsaa sadarkaa ol aanaa dha. Barreessitoota ka'aa jiran kanallee sadarkaa biyyoolessaatti ijaaree jajjabeessuufi waajjiraalee meeshaalee barreessuuf gargaaraniin cinaa. ABO mootummaa Cehumsaa keessaa akka baheen WBO naannoo jirtuu dabalamuun diina jabinaan lolee lolchiiseera. Hojjettoonni mootummaa naannoo Oromiyaa miiliyoona walakkaa ta'an waliin yoo madaalamu kun lakkoofsa xiqqaa dha. Bosona Ummataa jechuun". Yaa ta'uu malee, bara kana keessatti hanqinni qusannoo biyya kessaa fi gadi bu'iinsi gatii daldala bahii (jijjiirraa gatii meshaalee sadarkaa addunyaa fi xiqqina carraa gabaa daldala bahiirraa kan ka'e) rakkoolee mudatani dha. Achi keessaa mucaan dhalootaan dhiha Oromiyaa naannoo Dambi Doolloo tokko akka hamaa tumamee ijji isaa tokko guutummaan guutuutti hojiin ala tahe arge. 37 - Free download as PDF File (. Garuu, yaaddoon dhibdee ummataa, hegeree isaa caalaa, sammuu fudhattee barnoota waakkattee, lafa warri isaanii Asaboot keessaa qaban irra qubachiifte. Daawud ibsaa, GUDDATAA SHUBEE ilmaa Horroo qofa waan ta'eef caasaa kana keessaa fuudhee Keniyaa irraan Hoolaand galchee, Qeerroo forjiidii tika wayyaaneen too'atamu hojjechisaa jira. Gaafa Onkolooleessa 2 naannoo Oromiyaa magaala Bushooftuutti namoota ayyaana Irreechaa kabajuuf walitti qabaman irratti humnootni tika mootummaa dhukaasaa yeroo bananiifi boombi imimmeessu tuuta. Hojiiwwan kanaan walfakkaataan hanga ammaatti hojjetaman milkaa’uu isaanii arginee jirra jedhan. Barreessitoota ka’aa jiran kanallee sadarkaa biyyoolessaatti ijaaree jajjabeessuufi waajjiraalee meeshaalee barreessuuf gargaaraniin cinaa. KORRI QINDEESSAA WARRAAQSA UMMATA OROMOO (KQWUO) qabsaa’ota QEERROO, hayyoota, qonnaan bultoota, barattoota Yunivarsitii, hojjattoota mootummaa N/Oromiyaa, fi daldaltoota Oromoo irraa walitti dhufuun Fulbaana, bara 2011 Oromiyaa keessatti hundeeffame. 79(4), Heerri Mootummaa Naannoo Oromiyaa Fooyyaa'e, kwt. Items per Page Page. f fayyadamuun akeeka gaachana ummata oromoo kan ta'e adda bilisummaa oromoo ummata hubachiisuf waadaa gallee jirra. We will gather at the Blue Stone, and we will head through the gallery, pass along the exhibition center and move all the way to the police station and, there, deliver a letter to the person in charge. Tapha aadaa naannoo keetti taphatamu tokko, maatii kee yookaan maanguddoo naannoo keetii gaafachuun barreeffama tokko qopheessi. Mana hidhaa keessatti ijoollee Oromoo akkuma koo ABO barbaacha bahanii mootummaa Shaabiyaan butamanii TPDMtti kennaman 16 gahan, akkuma kiyya miseensa TPDM tahuu didan arge. Hojjettoota unitii deelivarii Waajjira Pirezidaantii Mootummaa Naannoo Oromiyaa fi manneen hojii kallattiidhaan hojii kana raawwataniif hoggansaa olaanaatiif gabaasa yeroo isaa eeggatee fi gahuumsa qabu dhiyeessuu akka danda'an mala ragaa funaanuu fi bulchuu akkasumas gabaasa raawwii karoora hojii irratti gorsa kennuu. Akka gabaasaa Qeerroo godina Booranaa,Aanaalee garagaraa keessatti akkasuma godina Baalee keessatti haala sochii Qeerroo fi barattoota yuuniversitii fi koollejjii adda addaa irraa galan irrattti quunnamtii dhaaba ABO waliini,ijaarsa uummataa fi haala hordoftoota amantaa Musilimaa irrattis yaaddoo qabduun adda dureedhaan uummata kan nurkaa baasu,kan siyaasa keessa galchaa jiru barattoota. Mootummaa Naannoo Oromiyaa lakk. Erga Labsiin Yeroo hatattamaa kun labsamee as haala adda ta'een biyyattiin humna loltuu jalatti akka kuftu taasisee, caasaa tikaan gargaaramuun "biyyattii bulchaan jira" kan jedhu mootummaan giddugaleessaa sagaleen isaa dhabamee warri naannoo immoo sagalee olkaafatanii yeroo hunda halaakuun waan barame miti, tasumaa keessummaadha. Iddoowwan caasaa mootummaa keessaa furtuudha jedhaman, har'a namoonni Oromiyaa (DhDUO) bakka bu'an qabataniiru kan jedhu Ittaanaan, ''akka ilaalacha kootti kana booda dadhabina namoota kanaarraan. Barreeffamni kees, taphichi eenyuun akka taphatamu, yoom akka taphatamu, akkamiin akka taphatamu, maaliif akka taphatamuu faayidaa akkamii jireenya namaa keessatti akka qabu of keessatti haammatu. Aafa yaa'ii Mana Maree Impaahera Itoophiyaa Abbaa Duulaa Gammadaa 2. Mootummaa otontoree kufaatiin isaa kan hin hafne tahuun mirkanaawe kun, humnatti dabalee eebbaa fi arjoomina biyyoota dhihaatiin hokkolaa bittaa isaa dheereffatuuf. 79(4), Heerri Mootummaa Naannoo Oromiyaa Fooyyaa'e, kwt. Namootni ajjeefaman kunneen dhukaasa qaama nageenyaan finciltoota naannoo waajjira olaanaa Humna waraanaa taa'uun gaaffii mootummaa siivilii gaafatan irratti banameeni. Hawaasa Oromoo naannoo Oromiyaa jiru mara haala mijataa ta'eef bakka barbaachisutti carraa argannetti fayyadamuun afaaniin,waallee warraaqsan,barruulee warraaqsa fi k. August 27, 2014. Haala Yeroo Irratti Ibsa Qeerroo Bilisummaa Oromoo. Bara 1994 humna ijaaramee walkeessaa Dhiha Oromiyaatti deebi'e keessa J. VOA Afaan Oromoo, Washington, District of Columbia. hirmaattonni MHG beekumsaafi dandeettiiwan sirna nyaataa haaraa akka horatan barnooticha jajjabeessuuf qophaa'e. Tapha aadaa naannoo keetti taphatamu tokko, maatii kee yookaan maanguddoo naannoo keetii gaafachuun barreeffama tokko qopheessi. Akkaataa Heera Fooyya'aa Mootummaa Naannoo Oromiyaa Keewwata 49 (3) (a) tiin kan kanatti aanu labsameera. "Mootummaa Naannoo" jechuun Mootummaa Naannoo Oromiyaa jechuudha. oromiatourism. Hoggantootni olaanaa Bulchiinsa Mootummaa Naannoo Oromiyaa kaleessa jiraattota Godina Baalee waliin magaalaa Roobee Galma Abbaa Gadaatti dhimmoota misooma hawaas-dinagdeefi siyaasaarratti bal'inaan mari'ataniiru. Kanarratti mootummaa naannoo Oromiyaa ijaarsa amma jalqabeefi waajjiroolee dhimma afaaniif seenaa Oromoo ilaallaturratti ogeeyyii hojicha gitan ramaduufi xiyyeeffannoo guddaa kennee hojjechuuti qaba. Garuu, mootummaa Oromiyaa keessa Oromoon jiru parsantii 80 qofa. 142/2000, kwt. Erga Labsiin Yeroo hatattamaa kun labsamee as haala adda ta'een biyyattiin humna loltuu jalatti akka kuftu taasisee, caasaa tikaan gargaaramuun "biyyattii bulchaan jira" kan jedhu mootummaan giddugaleessaa sagaleen isaa dhabamee warri naannoo immoo sagalee olkaafatanii yeroo hunda halaakuun waan barame miti, tasumaa keessummaadha. ta’een misoome fi fedhiin inarjii guutamee guddina hawaas-dinagdee naannichaa. [OBN 27 03 2010] Manni-maree bakka Buutota Uummataa Wixinee Labsii Hojjettoota Mootummaa fooya'e raggaase. Barreeffamni kees, taphichi eenyuun akka taphatamu, yoom akka taphatamu, akkamiin akka taphatamu, maaliif akka taphatamuu faayidaa akkamii jireenya namaa keessatti akka qabu of keessatti haammatu. Waggaan haaraa kunis waggaa ummatni Oromoo bittaa alagaa of irraa kuffisee bilisummaa fi walabummaa biyyaa isaa qabsoo isaatiin itti gonfatu akka tahu, akkasumas diinni ummatoota cunqurfamoo irratti roorrisaa jiru itti jilbeenfachiisamee, hawwii fi fedhiin ummatootaa itti guutamu akka tahu ABOn hawwa. Mana hidhaa keessatti ijoollee Oromoo akkuma koo ABO barbaacha bahanii mootummaa Shaabiyaan butamanii TPDMtti kennaman 16 gahan, akkuma kiyya miseensa TPDM tahuu didan arge. inis akkas ture barattootni kun waajiroolee mootummaa hunda seenuu alaabaa mootummaa naannoo Oromiyaa faaruu oromiyaa faarfachaa buusaajiru. pdf), Text File (. Falmaa diinaa wajjin godhamuu haga walakkeessa bara 1993 itti fufuun of ijaaruuf humna daangaa Sudaanii fi Itophiyatti bahee waliin ture. Caffeen Oromiyaa yaa'ii idilee 6ffaa waggaa 2ffaa bara hojii Caffee 5ffaa taa'een. Mul'ata Bara 2012tti N/ Oromiyyaatti Dandeetti. 11/2007Biiroo Industrii fi Misooma magaalaa tiin bahee hojii irra Oolchuuf ulagaalleen miseensa waldaa hojii gamtaa Ijaarsa mana jireenyaa ta`uuf guutuu qaban. "Dr Biqilaa Hurrisaa-Manneen hojii gurmaa'insa haaraan hundaa'an keessatti hojjetaan hundi caasaa haaraa irratti gita hojii isa madaaluu irratti dorgommiin ramadamaa jiraachuusaa Hogganaan Biiroo Pablik Sarvisiifi misooma qabeenya namaa Oromiyaa Dr Biqilaa hurrisaa ibsa gaazexeessitootaaf. Mana Ganda Magaalaa Adaamaa Hojii Raawwachiistuu Ol'aanaa Kutaa Magaalaa Abbaa Gadaa Addee limaat Tasfaayee akka ibsanitti, rakko hawaas-dinagdee jiraatoota kutaa Magaalichaa hikuuf hojiin adda adda hojeetamaa jiraachuu isaa himuun, mana ganda 18 Abbaa qabeenyaa maxxannaa irraa fudhachuun namoota harka qalleeyii, qaama midhamtootaa fi waldaalee IMX'f akasumas Nammoota dhukkubaa HIV'tiin. 5) Labsiin Bulchiinsa Hojjettoota Mootummaa Naannoo Oromiyaa Lak. Hoogganni ABO gaarii tokko akka bahatti bobba’u godhame. 2ffaa,1ffaa fi Koolleejjin teeki nikaafi ummatni naannichaa iirira bahaniiru. Hoggantootni olaanaa Bulchiinsa Mootummaa Naannoo Oromiyaa kaleessa jiraattota Godina Baalee waliin magaalaa Roobee Galma Abbaa Gadaatti dhimmoota misooma hawaas-dinagdeefi siyaasaarratti bal'inaan mari'ataniiru. Dhimma diinaggee biyyatti sanii yeroo haasayamu wanni yeroo baay’ee hin dubbatmane isa kana. Wareegama, hidhaa, ajjeechaa fi ukkaamsaa , samicha, lafa irraa buqqa'uu fi walumaa gala gabrummaa waggootii dhibbaa ol darban ummta Oromoo irra gahe xumura itti gochuuf sochiin warraaqsaa sadarkaa ol aanaa dha. Namootni ajjeefaman kunneen dhukaasa qaama nageenyaan finciltoota naannoo waajjira olaanaa Humna waraanaa taa'uun gaaffii mootummaa siivilii gaafatan irratti banameeni. Magaala Arbaaminci Geedoon fincila itti fufuudhaan waraqaa garagaraa dhaadannoo bittimsaa jiru waraqaan bittimsan fuula kana irratti kan argamuudha. Abbootiin seeraas sababa hanqina dandeettii fi badii. Yaya Beshir (Boruu Barraaqaa, Dubbataa ABO duraanii irraa) Obbo Daawud Ibsaa, hogganaa Adda Bilisummaa Oromoo Obbo Leencoo Lataa, hogganaa Adda Dimokraatawaa Oromoo Obbo Abbaa Nagaa Jaarraa, hogganaa Adda Bilisummaa Oromoo Tokkoomee Janaraal Kamaal Galchuu, hogganaa Kallacha Walabummaa Oromiyaa Nageenyi jaallummaa haa dursu. 17/05/2019. Namoonni Caasaa fi ijaarsa ABO olaanoo keessa jiran wal-qindeessuudhaan yaada lama qabatanii dhufan. Aafa yaa'ii Mana Maree Impaahera Itoophiyaa Abbaa Duulaa Gammadaa 2. “Biiroo” jechuun Biiroo Barnoota Oromiyaa jechuudha. ABO: Dhaamsa Waggaa Haaraa 2018 Adda Bilisummaa Oromoo Irraa For Amharic Version Click Here Kabajamaa Ummata Oromoo, biyya kee irratti Abbaa tahuuf Qabsoo Bilisummaa finiinsaa jirtu, Qeerroo Bilisummaa Oromoo, gabrummaatti xumura gochuuf diina sarduu irratti argamtu, Miseensota ABO kaayyoo ummata…. Finfinnee, Fulbaana 28,2011(FBC)- Yaa'ii ariifachiisaa 3ffaa, waggaa 4ffaa, bara hojii Caffee Oromiyaa 5ffaatin wixineen labsii hojjettoota mootummaa naannoo Oromiyaa bara 1994 fooyya'uun ragga'e. Hawaasa Oromoo naannoo Oromiyaa jiru mara haala mijataa ta'eef bakka barbaachisutti carraa argannetti fayyadamuun afaaniin,waallee warraaqsan,barruulee warraaqsa fi k. Kaayyoon heera Federaalaa inni guddaan aangoo fi itti gaafatamummaa qaamolee mootummaa adda addaa daangessuu, mirgoota bu uuraa fi bilisummaa lammiilee murteessuu yoo ta u, kaayyoon heera naannoo immoo aangoo fi ittigaafatamummaa qaamolee mootummaa adda addaa naannicha keessatti argaman daangessuu, mirgoota bu uuraa fi bilisummaa ummattoonni. GABAASAA RAAWWII KAROORA HOJIIWWAN GURGUDDOO MOOTUMMAA NAANNOO OROMIYAA BARA HOJII 2009 (Adoolessa 1/2008- Waxabajjii 30/2009) Walga’ii idilee 6ffaa waggaa 2ffaa bara hojii 5ffaa Caffee Oromiyaatiif Kabajamoo Obbo Lammaa Magarsaa, Pirezidaantii MNO t Tuesday, 18 July 2017 12:48 ; font size decrease font size increase font size. 63(4), fi Labsiin Gumii Bulchiinsa Abbootii Seeraa Oromiyaa Irra Deebi'anii Dhaabuuf Bahe Lab. Barri haaraa bara diinni ummatoota cunqurfamoo irratti roorrisaa jiru itti jilbeenfachiisamu, hawwii fi fedhiin ummatootaa itti guutamu akka tahuuf hawwii isaa. Yaadonni sunis: Tokko ABO keessa sochiin gandaa akka jiruu fi kunimmoo sirrachuu akka qabu. Kaayyoowwan Leenjichaa Haala Mijeessitootni sagantaa leenjii kanarratti hirmaachuu isaaniitiin kan itti aanan kannneen raawwachuu danda'u: 1. Qabeenya Bishaan,Albuudaa fi Inarjii naannoo keenyaa addaan baasuun, bishaan dhugaatii qulqulluu itti fufiinsa qabu dhiyeessuu, albuuda haala seera qabeessa. Poolisiin Oromiyaa kufaatii mootummaa Dargii bara 1983 tiin booda labsii hundeeffama Poolisii Lakk 8/1984 mootummaa yeroo cee'umsaatiin bahee irratti hundaa'ee, bara 1985 sadarkaa komishiiniitti caasaalee poolisii Godinalee 12, Aanaalee 223 fi manneen leenjii Poolisii yeroof turan lama (Adaamaa fi Jimma )qabatee kan hundeeffame yoo ta'u. Mata Duree Gabaabaa Labsiin kun "Labsii Hojettoota Mootummaa Naannoo Oromiyaa Fooyyeessuuf Labsii Bahe Lakk. Sagantichi hoggansa olaanoo federaalaa fi. Jaarmayaa jabaa miliyoonota dammaqan kana hiriirsee seenaa hojjechuuf irree gahaa qabu ijaaruutti hin jirtani. 79(4), Heerri Mootummaa Naannoo Oromiyaa Fooyyaa'e, kwt. 13 Fakkeenyaaf, Heerri Mootummaa RDFI kwt. Hawaasa Oromoo naannoo Oromiyaa jiru mara haala mijataa ta’eef bakka barbaachisutti carraa argannetti fayyadamuun afaaniin,waallee warraaqsan,barruulee warraaqsa fi k. "Dr Biqilaa Hurrisaa-Manneen hojii gurmaa'insa haaraan hundaa'an keessatti hojjetaan hundi caasaa haaraa irratti gita hojii isa madaaluu irratti dorgommiin ramadamaa jiraachuusaa Hogganaan Biiroo Pablik Sarvisiifi misooma qabeenya namaa Oromiyaa Dr Biqilaa hurrisaa ibsa gaazexeessitootaaf. Poolisootni Oromiyaa, milishoonnii Oromiyaa fi Ilmaan Oromoo waraana mootummaa wayyaanee sadarkaa garaagaraa keessatti argamtaan meeshaa waraanaa isin harka jiruu akka hin hiikkanne, yeroo amma kanatti qajeelfama mootummaa EPRDF/TPLF/OPDO irraa isiniif darbuu akka hin fudhanne, sochii warraaqsaa fi hiriiraa uummata Oromoo dura akka hin. Mootummaa Naannichaatiin ni Muudama. Bara 1994 humna ijaaramee walkeessaa Dhiha Oromiyaatti deebi'e keessa J. Finfinnee, Caamsaa 9,2011(FBC)- Biiroon Eegumsa Fayyaa Oromiyaa ogeeyyota fayyaa wajjin mari'achaa jira. Bara 1994 humna ijaaramee walkeessaa Dhiha Oromiyaatti deebi’e keessa J. Koreen haaraa filatame kunis gaafa Guraandhala 01, 2014 irraa kaasee hojii idilee isaa itti fufee jira. Lammaffaa, ilaalcha Qabsoo Bilisummaa Oromoo keessatti “Karaan gara Oromiyaa Geessu Xoophiyaa keessani” jedhu cimsuu jalqaban. Be the first to know and let us send you an email when Waajjira Daldala fi Misoomagabaa Aanaa Dadar posts news and promotions. Easily share your publications and get them in front of Issuu's. Oct 8, 2018 Caffeen mootummaa naannoo Oromiyaa labsii gurmaa'inaa haaraa qaamolee raawwachiiftuu mootummaa naannoo Oromiyaa irra deebidhaan gurmeessu, aangoo fi hojii isaanii murteessuuf bahe raggaasise. Isuma bara duriitu ittifufe. Haaluma kanaan Aangoon Mootummaa Sadarkaa Federaalaa fi Naannooleetti qoodame Heeraan kan tumame yoo ta'u, Uummani Oromoos Heera Naannoo mataa isaa tumatee ofiin of bulchuun,aangoon mootummaa qaamoolee mootummaa sadeen jiddutti caasaa sadarkaa naannoo irraa hanga gandaatti diriirsuun hojirraa akka oolu taasisee seenaa,aadaafi afaanii isaa. "Dr Biqilaa Hurrisaa-Manneen hojii gurmaa'insa haaraan hundaa'an keessatti hojjetaan hundi caasaa haaraa irratti gita hojii isa madaaluu irratti dorgommiin ramadamaa jiraachuusaa Hogganaan Biiroo Pablik Sarvisiifi misooma qabeenya namaa Oromiyaa Dr Biqilaa hurrisaa ibsa. Hojjettoota mootummaa naannichaaf sirreeffamni iskeelii mindaa taasifame [Dhrtvo 01 07 2009]Kaabineen Bulchiinsa Mootummaa Naannoo Oromiyaa wixinee sirreffama iskeelii miindaa hojjetoota mootummaa fi qajeelfama raawwii isaa irratti mari'achuun murtoo dabarse. Mootummaan Naannoo Oromiyaa hojiiwwan roga maraan hojjetaman keessatti fayyadamummaa ummataa mirkaneessuuf gaaffiiwwan ummata keenyaa kamuu otoo hin harcaasiin deebisuuf duraa duubaan tarreessee. Kallach Oromiyaa Bara 24 Lakk. Haala yeroo ilaalchisuun ibsa ejjennoo mootummaa naannichaa Biiroon Dhimmoota Koominikeeshinii Mootummaa Naannoo Oromiyaa qopheesse guutun kinooti. Dhimma diinaggee biyyatti sanii yeroo haasayamu wanni yeroo baay'ee hin dubbatmane isa kana. 2ffaa,1ffaa fi Koolleejjin teeki nikaafi ummatni naannichaa iirira bahaniiru. Haala amma jirru keessatti osoo diinni raajii wayiitiin aangoo irraa bu’e jedhamee, caasaa ititaa Oromiyaa ittiin toyattan harkaa hin qabdani. Bosona Ummataa jechuun". Hojjettoota mootummaa naannichaaf sirreeffamni iskeelii mindaa taasifame [Dhrtvo 01 07 2009]Kaabineen Bulchiinsa Mootummaa Naannoo Oromiyaa wixinee sirreffama iskeelii miindaa hojjetoota mootummaa fi qajeelfama raawwii isaa irratti mari'achuun murtoo dabarse. Laggasaa tokko ture. Wallagga Naqamte Keessaa Ajajoonni 100 Namni 4 ta’an ABO Waliin Hojjettu Sababa Jedhuun Mana Hidhaa Wayyaanee Seenan May 5, 2014 By Qeerroo in Oduu/News Leave a comment Caamsaa 5,2014 Naqamte. Haaroomsa kanaan caasaa mootummaa keessas, miseensoota kaabinee mootummoolee feedaraalaa fi naannoolee kaassee hanga gandatti jijjiirama hooggansaa. Magaalotaa akkasumas ogeeyyii dhaabbilee fayyaa naannoo Oromiyaa irraa hirmaatan wajjin gaafa 29. ardha Godina Iluu Abbaa Booraa Aanaa Daarimuutti magaalaa Duphaatti barattootni sad. Mootummaan Wayyaanees kana dura dhaabbachuuf caasaa waraanaa haaraa dhalootaan habashaa tahanii fi dargaggoota Oromoo hojii dhabdummaan rakkatan mallaqaan gowwoomsee ijaaruuf baajata hedduu ramaduun karoorfatee jira. Hojjettoota unitii deelivarii Waajjira Pirezidaantii Mootummaa Naannoo Oromiyaa fi manneen hojii kallattiidhaan hojii kana raawwataniif hoggansaa olaanaatiif gabaasa yeroo isaa eeggatee fi gahuumsa qabu dhiyeessuu akka danda’an mala ragaa funaanuu fi bulchuu akkasumas gabaasa raawwii karoora hojii irratti gorsa kennuu. Isuma bara duriitu ittifufe. "Hojjetaan Mootummaa dandeettii,beekumsa,gahuumsaafi naamusa qabuun dorgommiidhaan ramadamaa jira. Oromiyaa honsaniiru. Guddina dinagdee biyyaafi keessatti ekisteenshinii naannoo sirna qonna Raawwii karoora hojii dameelee dinagdee lafa qabisiisuuf humna raawwachiisummaa hojjettoota misoomaa naannoo Oromiyaa jioota jahan darbanii cimsuufi dhiyeessii sirna kanaaf barbaachisan (Walgaii idilee 5ffaa waggaa 2ffaa bara hojii 5ffaa Caffee Oromiyaatiif kan dhiyaate. February 17, 2013 (Ayyaantuu. Bara sirna Bulchiinsa Mootummaa wayyaanee dachii Oromiyaa Qircuun ta`e jedhamee Ummata Oromoo fi ummattoota Ollaa Oromiyaa qubatanii jiran Ummata Oromoo waliin yeroo. ‏‎Biiroo pablik sarvisii fi Misooma humna nama Oromiyaa‎‏. "Naannoo" jechuun Naannoo Oromiyaa jechuudha. Haa ta'u malee,naannoo waggoota jalqabaa malleenuma duraanii jaarraa 16ffaa dura waggoota dhibba shaniif afaan Laatinii barsiisuuf oolaa turanitti fayyadamaa turan. Dhimma diinaggee biyyatti sanii yeroo haasayamu wanni yeroo baay’ee hin dubbatmane isa kana.